Ladislav Vrtel
HERALDICKÁ TERMINOLÓGIA I
 
Martin, SGHS 2003
196 s., brož.
ISBN 80-968717-3-0

VYPREDANÉ
 
Korene heraldiky siahajú do pol. 12. stor., teda do čias rytierskeho stredoveku, a už od svojich počiatkov táto „hrdinská veda“ kládla popri grafickej podobe erbov mimoriadne veľký dôraz na ich slovný opis, tzv. blason. Zvláštny jazyk, ktorí používali heroldi pri opise rytierskych turnajov, ale aj v armoriáloch – špeciálnych zbierkach erbov a neskôr aj v prvých odborných heraldických traktátoch, obsahoval množstvo špeciálnych termínov, pochádzajúcich jednak zo starej francúzštiny, latinčiny, no i arabčiny a iných jazykov. Tieto výrazy a slovné obraty sa stali základom odbormej heraldickej terminológie, ba niektoré z nich sa preniesli aj do súčasnej vedeckej heraldickej terminológie.
Odborná terminológia predstavuje základ každej vednej disciplíny a zasluhuje si neustálu pozornosť. Publikácia Heraldická terminológia I. predstavuje súbor piatich štúdií, venovaných tejto téme, ktoré boli uverejnené v r. 1999-2002 v časopise Slovenská archivistika. Vďaka množstvu francúzskych, anglických a nemeckých ekvivalentov heraldických pojmov tiež vytvára predpoklad zapojenia slovenskej heraldickej terminológie do projektov medzinárodnej heraldickej terminológie.