NAJSTARŠIE RODY NA SLOVENSKU


Martin, SGHS 1994, 128 s., brož.
ISBN 80-967103-0-3

VYPREDANÉ
.

Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia, ktoré usporiadala SGHS v spolupráci so Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a so Štátnym okresným archívom Bratislava-vidiek pod záštitou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva vnútra SR 4.-6.10.1993 v Častej-Papierničke.

Z obsahu:
Genealógia ako historická veda (J. Novák)
Genealogické metódy výskumu najstarších rodov (R. Zelenay)
Vývin pomenúvania osôb na Slovensku (M. Majtán)
Štruktúra šľachty na Slovensku v 9.-13. storočí (R. Marsina)
Anonymovo dielo ako genealogický prameň (V. Múcska)
Panovnícka dynastia v 10.-11. storočí (L. Vrteľ)
Najstaršia šarišská a užská šľachta (F. Uličný)
Najstaršia šľachta na Spiši (I. Chalupecký)
Najstaršia turčianska, liptovská a oravská šľachta (J. Beňko)
Rody Trenčianskej župy (stolice) (R. Marsina)
Najstaršie rody v Bratislavskej župe (V. Sedlák)
Najstaršie nitrianske šľachtické rody (J. Lukačka)
Počiatky hontianskej šľachty (J. Steinhübel)
Najstaršie rody vo Zvolenskej stolici (M. Ďurková)
Šľachtické rody v Malohonte (L. Sokolovský)